Online pristupni list

Popunite pristipnicu, na osnovu Vaših podataka mi ćemo Vam poslati Ugovor na potpisivanje i overu.

Način i uslovi plaćanja

Standardni vazeci AKS cenovnik, fakturisanje sedmicno, valuta 10 dana od dana fakturisanja

Domaci transportMedjunarodni transport