Online pristupni list

Popunite pristipnicu, na osnovu Vaših podataka mi ćemo Vam poslati Ugovor na potpisivanje i overu.

    Način i uslovi plaćanja

    Standardni vazeci AKS cenovnik, fakturisanje sedmicno, valuta 10 dana od dana fakturisanja

    Domaci transportMedjunarodni transport